A A A A A

Aya ta Rana

2 Tessalonikawa 1:11
Sane da wannan, kullum muna adduʼa saboda ku, don Allahnmu yǎ sa ku cancanci kiransa, ta wurin ikonsa kuma yǎ cika kowace manufarku mai kyau da kuma kowane aikin da bangaskiyarku ta iza.