A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 6:20
Amma ku yi wa kanku ajiyar dukiya a sama, inda ba tsatsa da asu da za su ɓata, inda kuma ba ɓarayin da za su yi fashi, su yi sata.