A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 6:2
Ku ɗauki nawayar juna, a haka kuwa za ku cika dokar Kiristi.