English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Korintiyawa 6:19
Ba ku san cewa jikin nan naku haikalin Ruhu Mai Tsarki ba ne wanda yake cikinku yake kuma daga Allah? Ku ba na kanku ba ne;