A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 6:16
Salama da jinƙai su tabbata ga dukan waɗanda suke bin wannan ƙaʼida, har ma ga Israʼila na Allah.