A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 6:15
Amma in ba kwa yafe wa mutane laifofinsu, Ubanku ma ba zai gafarta muku zunubanku ba.