A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 6:13
Saboda haka sai ku yafa dukan kayan yaƙi na Allah, domin saʼad da ranar mugun nan ta zo, ku iya yin tsayin daka, bayan kuma kuka gama kome, ku ɗage.