English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 6:12
Gama ba da mutane da suke nama da jini muke yaƙi ba. Muna yaƙi ne da ikoki da hukumomi da masu mulkin duhu da kuma a ikokin da suke cikin a sararin sama.