A A A A A

Verse a nap

Galatiyawa 6:10
Saboda haka, yayinda muke da zarafi, bari mu aikata nagarta ga dukan mutane, musamman ga waɗanda suke na iyalin masu bi.