A A A A A

Aya ta Rana

1 Tessalonikawa 5:9
Gama Allah bai naɗa mu don mu sha fushi ba, sai dai mu sami ceto ta wurin Ubangijinmu Yesu Kiristi.