A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 5:8
Amma Allah ya nuna mana ƙaunarsa a wannan: Tun muna masu zunubi tukuna, Kiristi ya mutu dominmu.