A A A A A

Aya ta Rana

1 Bitrus ५:७
Ku danƙa masa dukan damuwarku, domin shi ne yake lura da ku.