A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 28:31
Gabagaɗi ba tare da wani hani ba, ya yi waʼazin mulkin Allah yana kuma koyarwa game da Ubangiji Yesu Kiristi.