English
A A A A A

Aya ta Rana

Luka 5:31
Yesu ya amsa musu, ya ce, “Ai, masu lafiya ba sa bukatar likita, sai dai marasa lafiya.