English
A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 5:30
Allahn kakanninmu ya ta da Yesu daga matattu-wanda kuka kashe ta wurin ratayewa a bisan itace.