A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 20:24
Amma ni ban ɗauki raina a bakin kome ba, in dai zan iya gama tserena in kuma kammala aikin da Ubangiji Yesu ya ba ni-aikin shaida bisharar alherin Allah.