English
A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 5:29
Bitrus da sauran manzannin suka amsa suka ce: “Dole ne mu yi wa Allah biyayya a maimakon mutane!