A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 5:25
Gaskiya nake gaya muku, lokaci yana zuwa har ma ya riga ya zo saʼad da matattu za su ji muryar Ɗan Allah waɗanda kuwa suka ji za su rayu.