A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 5:24
Waɗanda suke na Kiristi Yesu, sun gicciye mutuntaka tare da abubuwan da mutum yake marmari da kuma shaʼawace-shaʼawacensa.