English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Tessalonikawa 5:23
Bari Allah da kansa, Allah na salama, yǎ tsarkake ku sarai. Bari dukan ruhunku, ranku, da kuma jikinku su zama marar aibi a dawowar Ubangijinmu Yesu Kiristi.