English
A A A A A

Aya ta Rana

2 Korintiyawa 5:21
Shi da bai san zunubi ba, Allah ya mai da shi kamar hadayar zunubi saboda mu, domin mu sami adalcin Allah ta wurinsa.