English
A A A A A

Aya ta Rana

Yaƙub 5:20
sai yǎ tuna da wannan: Duk wanda ya komo da mai zunubi daga kaucewarsa, zai cece shi daga mutuwa, yǎ kuma rufe zunubai masu ɗumbun yawa.