English
A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 5:16
Haka ma, bari haskenku yǎ haskaka a gaban mutane, domin su ga ayyukanku masu kyau, su kuwa yabi Ubanku da yake cikin sama.