English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 5:15
Sai ku yi hankali sosai da yadda kuke rayuwa, kada ku yi zama irin na marasa hikima, sai dai kamar masu hikima.