A A A A A

Aya ta Rana

1 Yohanna 3:17
In wani yana da dukiya ya kuma ga ɗanʼuwansa cikin rashi, bai kuwa taimake shi ba, yaya ƙaunar Allah za ta kasance a cikinsa?