A A A A A

Aya ta Rana

1 Yohanna 5:13
Ina rubuta waɗannan abubuwa gare ku, ku da kuka gaskata sunan Ɗan Allah domin ku san kuna da rai madawwami.