A A A A A

Στίχος της ημέρας

1 Tessalonikawa 5:12
To, muna roƙonku, ʼyanʼuwa, ku girmama waɗanda suke aiki sosai a cikinku, waɗanda suke bisanku cikin Ubangiji da kuma waɗanda suke yin muku gargaɗi.