A A A A A

Aya ta Rana

1 Tessalonikawa ၅:၁၂
To, muna roƙonku, ʼyanʼuwa, ku girmama waɗanda suke aiki sosai a cikinku, waɗanda suke bisanku cikin Ubangiji da kuma waɗanda suke yin muku gargaɗi.