English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Tessalonikawa 1:8
Saƙon Ubangiji ya fito daga gare ku ne ba a Makidoniya da Akayya kaɗai ba— bangaskiyarku ga Allah ta zama sananne koʼina. Saboda haka ba ma bukata mu faɗa wani abu a kai,