English
A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa 1:4
A cikin dukan adduʼoʼina dominku duka, nakan yi adduʼa da farin ciki kullum