A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 1:1
Wasiƙa daga Bulus, bawan Kiristi Yesu, kirayaye yǎ zama manzo keɓaɓɓe kuma domin bisharar Allah—