English
A A A A A
Aya ta Rana
Filibbiyawa 4:9
Duk abin da kuka koya ko kuka karɓa ko kuka ji daga wurina, ko kuka gani a cikina-ku yi aiki da shi. Allah na salama kuma zai kasance tare da ku.