English
A A A A A

Aya ta Rana

Yaƙub 4:7
Saboda haka, ku miƙa kanku ga Allah. Ku yi tsayayya da Iblis, zai kuwa guje ku.