A A A A A

Aya ta Rana

1 Tessalonikawa 4:7
Gama Allah bai kira mu ga zaman marasa tsarki ba, sai dai ga zaman tsarki.