A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 4:6
Domin ku ʼyaʼya ne, sai Allah ya aiko da Ruhun Ɗansa a cikin zukatanmu, Ruhun da yake yin kira, “Abba, Uba.”