English
A A A A A

Aya ta Rana

Kolossiyawa 4:5
Ku zama masu hikima a yadda kuke maʼamala da waɗanda suke ba masu bi ba; ku kuma yi amfani da kowane zarafi.