A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 4:4
Amma da lokaci ya yi sosai, sai Allah ya aiki Ɗansa, haifaffen mace, haifaffe a ƙarƙashin Doka,