English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa ٤:٣٠
Kada kuma ku ɓata wa Ruhu Mai Tsarki na Allah rai, wanda da shi aka hatimce ku da shi don ranar fansa.