English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Tessalonikawa 4:3
Nufin Allah ne a tsarkake ku: cewa ku guje wa fasikanci;