English
A A A A A

Aya ta Rana

Yaƙub 1:26
In wani ya ɗauki kansa mai addini ne duk da haka bai kame harshensa ba, ruɗin kansa yake yi addininsa kuwa banza ne.