A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 4:28
Sun aikata abin da ikonka da kuma nufinka ya riga ya shirya tuntuni zai faru.