English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 4:26
“Cikin fushinku kada ku yi zunubi”: Kada ku bar rana ta fāɗi kuna fushi,