English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 4:23
Duk da haka lokaci yana zuwa har ma ya riga ya yi da masu sujada na gaskiya za su yi wa Uba sujada cikin Ruhu da kuma gaskiya, domin irin waɗannan masu sujada ne Uba yake nema.