English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa ൪:൨൨
sai ku tuɓe tsohon mutumin nan naku da kuma rayuwarku ta dā, wanda yake lalacewa saboda shaʼawace-shaʼawacen suke ruɗe ku.