A A A A A

Aya ta Rana

1 Yohanna 4:21
Ya kuma ba mu wannan umarni: Duk wanda yake ƙaunar Allah dole yǎ ƙaunaci ɗanʼuwansa.