English
A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa 4:20
Ɗaukaka ta tabbata ga Allahnmu da Ubanmu har abada abadin. Amin.