A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa ۴:۲
Kullum ku kasance masu sauƙinkai da kuma hankali; ku zama masu haƙuri, kuna jimrewa da juna cikin ƙauna.