A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa ४:१९
Ya ku ʼyaʼyana ƙaunatattu, waɗanda nake sāke shan zafin naƙuda saboda ku, sai ran da Kiristi ya kahu a cikinku,