A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 4:19
Ya ku ʼyaʼyana ƙaunatattu, waɗanda nake sāke shan zafin naƙuda saboda ku, sai ran da Kiristi ya kahu a cikinku,