English
A A A A A

Aya ta Rana

Yaƙub 4:17
Saboda haka, duk wanda ya san abu mai kyan da ya kamata yǎ yi, bai kuwa yi ba, ya yi zunubi ke nan.