English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Timoti 4:15
Ka yi ƙwazo cikin waɗannan batuttuwa; ka ba da kanka gaba ɗaya gare su, don kowa yǎ ga ci gabanka.