English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Timoti 4:12
Kada ka bar wani yǎ rena ka domin kai matashi ne, sai dai ka zama gurbi ga masu bi cikin magana, cikin rayuwa, cikin ƙauna, cikin bangaskiya da kuma cikin zaman tsarki.